Ceramic Christmas Pots
Ceramic Christmas Pots
Ceramic Christmas Pots
Ceramic Christmas Pots
Ceramic Christmas Pots
  • கேலரி வியூவரில் படத்தை ஏற்றவும், Ceramic Christmas Pots
  • கேலரி வியூவரில் படத்தை ஏற்றவும், Ceramic Christmas Pots
  • கேலரி வியூவரில் படத்தை ஏற்றவும், Ceramic Christmas Pots
  • கேலரி வியூவரில் படத்தை ஏற்றவும், Ceramic Christmas Pots
  • கேலரி வியூவரில் படத்தை ஏற்றவும், Ceramic Christmas Pots

Ceramic Christmas Pots

வழக்கமான விலை
$25.00
விற்பனை விலை
$25.00
வழக்கமான விலை
விற்கப்பட்டது
அலகு விலை
ஒன்றுக்கு 

These charming, ceramic cylinder pots make the ideal Christmas gift for plant lovers. Built to last and standing at a height of 10.5cm, they feature a white matte finish with glazing inside and out and come with heartfelt, festive sayings.

If you're looking for a way to brighten any home this Christmas, look no further than these Christmas Pots. The copper textured metallic printwork and glossy finish make these pots stand out like a beacon of festive cheer.

Available in a range of styles, you will find something that suits your needs and tastes.